Home » Life » Animalia » Vertebrata » Gnathostomata » Sarcopterygii » Tetrapoda » Eutemnospondyli

EUTEMNOSPONDYLI: A GROUP OF LARGE PRIMORDIAL AMPHIBIANS

The eutemnospondyls are a group of early amphibious tetrapods who represent the first four-legged critters to reach a good size. They survived into the era of the dinosaurs.

 
Animal picture.
Dendrerpetidae
†Dendrerpeton
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Trimerorhacidae
†Neldasaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Trimerorhacidae
†Procuhy
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Trimerorhacidae
†Trimerorhacis
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Dvinosauridae
†Dvinosaurus
 
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Eobrachyopidae
†Erpetosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Eobrachyopidae
†Isodectes
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Eobrachyopidae
†Acroplous
 
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Tupilakosauridae
†Kourerpeton
 
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Tupilakosauridae
†Slaugenhopia
 
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Tupilakosauridae
†Thabanchuia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dvinosauria | Dvinosauroidea | Tupilakosauridae
†Tupilakosaurus
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Micromelerpetonidae
†Branchierpeton
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Micromelerpetonidae
†Eimerisaurus
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Micromelerpetonidae
†Limnogyrinus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Micromelerpetonidae
†Micromelerpeton
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Micromelerpetonidae
†Nyranerpeton
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Ecolsonia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Fedexia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Tambachia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Anconastes
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Phonerpeton
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Acheloma
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Actiobates
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Rotaryus
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Mordex
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Trematopidae
†Mattauschia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae
†Platyhystrix
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae
†Aspidosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae
†Conjunctio
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Dissorophinae
†Dissorophus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Dissorophinae
†Broiliellus
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Eucacopinae
†Brevidorsum
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Eucacopinae
†Scapanops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Eucacopinae
†Cacops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Eucacopinae
†Kamacops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Olsoniformes | Dissorophidae | Eucacopinae
†Zygosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes
†Eoscopus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes
†Platyrhinops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes
†Gerobatrachus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes
†Georgenthalia
 
Animal picture.
LISSAMPHIBIA
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Micropholidae
†Tersomius
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Micropholidae
†Pasawioops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Micropholidae
†Micropholis
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Amphibamidae
†Doleserpeton
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Amphibamidae
†Amphibamus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Branchiosaurinae
†Branchiosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Branchiosaurinae
†Apateon
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Branchiosaurinae
†Melanerpeton
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Branchiosaurinae
†Leptorophus
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Branchiosaurinae
†Schoenfelderpeton
 
Rhachitomi | Dissorophoidea | Xerodromes | Amphibamiformes | Branchiosauridae | Tungussogyrininae
†Tungussogyrinus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Zatracheidae
†Acanthostomatops
 
Rhachitomi | Zatracheidae
†Chemnitzion
 
Animal picture.
Rhachitomi | Zatracheidae
†Dasyceps
 
Animal picture.
Rhachitomi | Zatracheidae
†Zatrachys
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae
†Actinodon
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae
†Cheliderpeton
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae
†Chelydosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae
†Syndyodosuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae | Eryopinae
†Clamorosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae | Eryopinae
†Eryops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae | Eryopinae
†Glaukerpeton
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae | Eryopinae
†Onchiodon
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Euskelia | Eryopidae | Eryopinae
†Osteophorus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Archegosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Bageherpeton
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Bashkirosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Collidosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Kashmirosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Platyoposaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Platyoposaurinae
†Prionosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Melosaurinae
†Koinia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Melosaurinae
†Konzhukovia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Melosaurinae
†Melosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Melosaurinae
†Tryphosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Archegosauridae | Melosaurinae
†Uralosuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Intasuchidae
†Intasuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Archegosauroidea | Sclerocephalidae
†Sclerocephalus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Lydekkerinidae
†Eolydekkerina
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Lydekkerinidae
†Lydekkerina
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Lydekkerinidae
†Deltacephalus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Sclerothoracidae
†Sclerothorax
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Heylerosauridae
†Odenwaldia
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Heylerosauridae
†Quasicyclotosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Heylerosauridae
†Eocyclotosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Heylerosauridae
†Yuanansuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Bukobaja
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Capitosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Cherninia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Cyclotosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Eryosuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Heptasaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Kestrosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Kupferzellia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Mastodonsaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Paracyclotosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Parotosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Promastodonsaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Rhadalognathus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Sassenisaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Stanocephalosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Subcyclotosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Volgasaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Volgasuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Wetlugasaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Mastodonsauridae
†Xenotosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Stenontosauridae
†Procyclotosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Stenontosauridae
†Stenotosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Capitosauria | Mastodonsauroidea | Stenontosauridae
†Wellesaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Thoosuchidae
†Thoosuchus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Tertreminae
†Tirraturhinus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Tertreminae
†Tertrema
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Tertreminae
†Trematolestes
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Tertreminae
†Tertremoides
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Lonchorhynchidae
†Aphaneramma
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Lonchorhynchidae
†Erythrobatrachus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Lonchorhynchidae
†Cosgriffius
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Lonchorhynchidae
†Stoschiosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Lonchorhynchidae
†Wantzosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Trematosaurinae
†Lyrocephaliscus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Trematosaurinae
†Platystega
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Trematosaurinae
†Luzocephalus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Trematosaurinae
†Trematosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Trematosauroidea | Trematosauridae | Trematosaurinae
†Trematosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Latiscopidae
†Latiscopus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Anaschisma
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Apachesaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Arganasaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Dutuitosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Eupelor
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Metoposaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Metoposauroidea | Metoposauridae
†Panthasaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Laidleriidae
†Laidleria
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Gerrothorax
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Megalophthalma
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Plagiosternum
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Plagiosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Plagioscutum
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Plagiosauroidea | Plagiosauridae
†Plagiobatrachus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Nanolania
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Trucheosaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Boreopelta
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Peltostega
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Pneumatostega
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Sangaia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae
†Mahavisaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae | Derwentiinae
†Deltasaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae | Derwentiinae
†Arcadia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae | Derwentiinae
†Rewana
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae | Derwentiinae
†Acerastia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Rhytidosteridae | Derwentiinae
†Derwentia
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Rhytidosteroidea | Indobrachyopidae
†Indobrachyops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Banksiops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Batrachosaurus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Batrachosuchoides
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Batrachosuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Brachyops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Gobiops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Notobrachyops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Platycepsion
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Sinobrachyops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Vanastega
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Vigilius
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Brachyopidae
†Xenobrachyops
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Chigutisaurus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Compsocerops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Keratobrachyops
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Koolasuchus
 
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Kuttycephalus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Pelorocephalus
 
Animal picture.
Rhachitomi | Eryopiformes | Limnarchia | Stereospondylomorpha | Neostereospondyli | Trematosauria | Brachyopomorpha | Brachyopoidea | Chigutisauridae
†Siderops
Sir Graham